JMB

Cited by CrossRef (11)

 1. Wei Han, Jun Zhang, Qi Chen, Yuzhu Xie, Meng Zhang, Jianhua Qu, Yuanji Tan, Yiran Diao, Yixuan Wang, Ying Zhang. Biodegradation of poly(ethylene terephthalate) through PETase surface-display: From function to structure. Journal of Hazardous Materials 2024;461:132632
  https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.132632
 2. Lidong Qin, Xiaoxu Li, Geng Ren, Rongyan Yuan, Xinyu Wang, Zexu Hu, Chenwu Ye, Yangyang Zou, Peiqing Ding, Hongjie Zhang, Qiuquan Cai. Closed‐Loop Polymer‐to‐Polymer Upcycling of Waste Poly (Ethylene Terephthalate) into Biodegradable and Programmable Materials. ChemSusChem 2024;17
  https://doi.org/10.1002/cssc.202301781
 3. Mohamad Zandieh, Erin Griffiths, Alexander Waldie, Shuhuan Li, John Honek, Fereidoun Rezanezhad, Philippe Van Cappellen, Juewen Liu. Catalytic and biocatalytic degradation of microplastics. Exploration 2024;4
  https://doi.org/10.1002/EXP.20230018
 4. Zihe Liu, Shunjie Liu, Hongming Zhang, Xianhong Wang. Chemical recycling of post-consumer PET into high-performance polymer aerogels. J. Mater. Chem. A 2024;12:9454
  https://doi.org/10.1039/D4TA00351A
 5. Danu Hunskunatai, Weraporn Pivsa-Art, Nanjaporn Roungpaisan, Saowaluk Boonyod, Fatma Yalcinkaya, Sommai Pivsa-Art. Multi-functional Core/Sheath Bicomponent Nonwoven of Recycled Poly(ethylene terephthalate) Fibres as Thermal Insulators. J Polym Environ 2024;32:2380
  https://doi.org/10.1007/s10924-023-03116-1
 6. Kyoshiro Nonaka, Tatsuya Osamura, Fumikazu Takahashi. A 4-hydroxybenzoate 3-hydroxylase mutant enables 4-amino-3-hydroxybenzoic acid production from glucose in Corynebacterium glutamicum. Microb Cell Fact 2023;22
  https://doi.org/10.1186/s12934-023-02179-y
 7. Lita Amalia, Chia-Yu Chang, Steven S-S Wang, Yi-Chun Yeh, Shen-Long Tsai. Recent advances in the biological depolymerization and upcycling of polyethylene terephthalate. Current Opinion in Biotechnology 2024;85:103053
  https://doi.org/10.1016/j.copbio.2023.103053
 8. Sang-Mook You, Si Seon Lee, Mi Hee Ryu, Hye Min Song, Min Soo Kang, Ye Jean Jung, Eun Chae Song, Bong Hyun Sung, Si Jae Park, Jeong Chan Joo, Hee Taek Kim, Hyun Gil Cha. β-Ketoadipic acid production from poly(ethylene terephthalate) waste via chemobiological upcycling. RSC Adv. 2023;13:14102
  https://doi.org/10.1039/D3RA02072J
 9. Pan Liu, Yi Zheng, Yingbo Yuan, Yuanfei Han, Tianyuan Su, Qingsheng Qi. Upcycling of PET oligomers from chemical recycling processes to PHA by microbial co-cultivation. Waste Management 2023;172:51
  https://doi.org/10.1016/j.wasman.2023.08.048
 10. Alessandro Satta, Guido Zampieri, Giovanni Loprete, Stefano Campanaro, Laura Treu, Elisabetta Bergantino. Metabolic and enzymatic engineering strategies for polyethylene terephthalate degradation and valorization. Rev Environ Sci Biotechnol 2024;23:351
  https://doi.org/10.1007/s11157-024-09688-1
 11. Théo El Darai, Alexandra Ter-Halle, Muriel Blanzat, Guillaume Despras, Valérie Sartor, Guillaume Bordeau, Armand Lattes, Sophie Franceschi, Stéphanie Cassel, Nadia Chouini-Lalanne, Emile Perez, Christophe Déjugnat, Jean-Christophe Garrigues. Chemical recycling of polyester textile wastes: shifting towards sustainability. Green Chem. 2024;26:6857
  https://doi.org/10.1039/D4GC00911H