JMB

Cited by CrossRef (2)

  1. You-Bao Zhong, Zeng-Ping Kang, Meng-Xue Wang, Jian Long, Hai-Yan Wang, Jia-Qi Huang, Si-Yi Wei, Wen Zhou, Hai-Mei Zhao, Duan-Yong Liu. Curcumin ameliorated dextran sulfate sodium-induced colitis via regulating the homeostasis of DCs and Treg and improving the composition of the gut microbiota. Journal of Functional Foods 2021;86:104716
    https://doi.org/10.1016/j.jff.2021.104716
  2. Yingying Cao, Zhenhua Wang, Yuqing Yan, Linhua Ji, Jie He, Baoqin Xuan, Chaoqin Shen, Yanru Ma, Shanshan Jiang, Dan Ma, Tianying Tong, Xinyu Zhang, Ziyun Gao, Xiaoqiang Zhu, Jing-Yuan Fang, Haoyan Chen, Jie Hong. Enterotoxigenic Bacteroides fragilis Promotes Intestinal Inflammation and Malignancy by Inhibiting Exosome-Packaged miR-149-3p. Gastroenterology 2021;161:1552
    https://doi.org/10.1053/j.gastro.2021.08.003