JMB

Cited by CrossRef (1)

  1. Qiu-Yang Jin, Ying-Shuang Li, Xing-Hui Qiao, Jia-Wei Yang, Xiu-Li Guo. Targeting galectins in T cell-based immunotherapy within tumor microenvironment. Life Sciences 2021;277:119426
    https://doi.org/10.1016/j.lfs.2021.119426