JMB

Cited by CrossRef (6)

 1. Limei Lin, Ehab Bo Trabi, Fei Xie, Shengyong Mao. Comparison of the fermentation and bacterial community in the colon of Hu sheep fed a low-grain, non-pelleted, or pelleted high-grain diet. Appl Microbiol Biotechnol 2021;105:2071
  https://doi.org/10.1007/s00253-021-11158-5
 2. Bing Pang, Han Jin, Ning Liao, Junjun Li, Chunmei Jiang, Dongyan Shao, Junling Shi. Lactobacillus rhamnosus from human breast milk ameliorates ulcerative colitis in mice via gut microbiota modulation. Food Funct. 2021;12:5171
  https://doi.org/10.1039/D0FO03479G
 3. Lili Yu, Di Zhao, Yingqun Nian, Chunbao Li. Casein-fed mice showed faster recovery from DSS-induced colitis than chicken-protein-fed mice. Food Funct. 2021;12:5806
  https://doi.org/10.1039/D1FO00659B
 4. Yunxia Li, Siting Xia, Xiaohan Jiang, Can Feng, Saiming Gong, Jie Ma, Zhengfeng Fang, Jie Yin, Yulong Yin. Gut Microbiota and Diarrhea: An Updated Review. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2021;11
  https://doi.org/10.3389/fcimb.2021.625210
 5. Xiaoming Xu, Zhibin Zhang. Sex- and age-specific variation of gut microbiota in Brandt’s voles. 2021;9:e11434
  https://doi.org/10.7717/peerj.11434
 6. Junfeng Zou, Chen Liu, Shu Jiang, Dawei Qian, Jinao Duan, Anthony R. Richardson. Cross Talk between Gut Microbiota and Intestinal Mucosal Immunity in the Development of Ulcerative Colitis. Infect Immun 2021;89
  https://doi.org/10.1128/IAI.00014-21