JMB

Cited by CrossRef (3)

  1. Hua Jiang, Kan Wang, Muxia Yan, Qian Ye, Xiaojing Lin, Ling Chen, Yanrui Ye, Li Zhang, Junyan Liu, Tengyi Huang. Pathogenic and Virulence Factor Detection on Viable but Non-culturable Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus. Front. Microbiol. 2021;12
    https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.630053
  2. Adam Staniszewski, Monika Kordowska-Wiater. Probiotic and Potentially Probiotic Yeasts—Characteristics and Food Application. Foods 2021;10:1306
    https://doi.org/10.3390/foods10061306
  3. Aifen Ou, Kan Wang, Yanxiong Mao, Lei Yuan, Yanrui Ye, Ling Chen, Yimin Zou, Tengyi Huang. First Report on the Rapid Detection and Identification of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Viable but Non-culturable (VBNC) Under Food Storage Conditions. Front. Microbiol. 2021;11
    https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.615875