JMB

Cited by CrossRef (80)

 1. T. Fulop, A. Larbi, K. Hirokawa, A. A. Cohen, J. M. Witkowski. Immunosenescence is both functional/adaptive and dysfunctional/maladaptive. Semin Immunopathol 2020;42:521
  https://doi.org/10.1007/s00281-020-00818-9
 2. Vasily N. Popov, Mikhail Yu. Syromyatnikov, Claudio Franceschi, Alexey A. Moskalev, Konstantin V. Krutovsky. Genetic mechanisms of aging in plants: What can we learn from them?. Ageing Research Reviews 2022;77:101601
  https://doi.org/10.1016/j.arr.2022.101601
 3. Rui Zhou, Shufang Qian, William C. S. Cho, Jinyun Zhou, Chentao Jin, Yan Zhong, Jing Wang, Xiaohui Zhang, Zhoujiao Xu, Mei Tian, Lawrence W. C. Chan, Hong Zhang. Microbiota‐microglia connections in age‐related cognition decline. Aging Cell 2022;21
  https://doi.org/10.1111/acel.13599
 4. Yingwei Wang, Tao Yao, Yunlu Lin, Hongping Ge, Bixin Huang, Yu Gao, Jianming Wu. Association between gut microbiota and pan-dermatological diseases: a bidirectional Mendelian randomization research. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2024;14
  https://doi.org/10.3389/fcimb.2024.1327083
 5. Marylou Baraille, Marjorie Buttet, Pauline Grimm, Vladimir Milojevic, Samy Julliand, Véronique Julliand, Franck Carbonero. Changes of faecal bacterial communities and microbial fibrolytic activity in horses aged from 6 to 30 years old. PLoS ONE 2024;19:e0303029
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0303029
 6. Barbara Strasser, Maike Wolters, Christopher Weyh, Karsten Krüger, Andrea Ticinesi. The Effects of Lifestyle and Diet on Gut Microbiota Composition, Inflammation and Muscle Performance in Our Aging Society. Nutrients 2021;13:2045
  https://doi.org/10.3390/nu13062045
 7. Haslin Madihah Hashim, Suzana Makpol. A review of the preclinical and clinical studies on the role of the gut microbiome in aging and neurodegenerative diseases and its modulation. Front. Cell. Neurosci. 2022;16
  https://doi.org/10.3389/fncel.2022.1007166
 8. Xiaomin Liu, Leying Zou, Chao Nie, Youwen Qin, Xin Tong, Jian Wang, Huanming Yang, Xun Xu, Xin Jin, Liang Xiao, Tao Zhang, Junxia Min, Yi Zeng, Huijue Jia, Yong Hou. Mendelian randomization analyses reveal causal relationships between the human microbiome and longevity. Sci Rep 2023;13
  https://doi.org/10.1038/s41598-023-31115-8
 9. Andrea Deledda, Vanessa Palmas, Vitor Heidrich, Michele Fosci, Mauro Lombardo, Giulia Cambarau, Alessio Lai, Marietta Melis, Elisabetta Loi, Andrea Loviselli, Aldo Manzin, Fernanda Velluzzi. Dynamics of Gut Microbiota and Clinical Variables after Ketogenic and Mediterranean Diets in Drug-Naïve Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Obesity. Metabolites 2022;12:1092
  https://doi.org/10.3390/metabo12111092
 10. Laura Chulenbayeva, Yuliya Ganzhula, Samat Kozhakhmetov, Zharkyn Jarmukhanov, Madiyar Nurgaziyev, Ayaulym Nurgozhina, Nurislam Muhanbetzhanov, Shynggys Sergazy, Sanzhar Zhetkenev, Zhanar Borykbay, Viktor Tkachev, Saltanat Urazova, Elizaveta Vinogradova, Almagul Kushugulova. The Trajectory of Successful Aging: Insights from Metagenome and Cytokine Profiling. Gerontology 2024;70:390
  https://doi.org/10.1159/000536082
 11. Baiyun Wu, Jiai Yan, Ju Yang, Yanping Xia, Dan Li, Feng Zhang, Hong Cao. Extension of the Life Span by Acarbose: Is It Mediated by the Gut Microbiota?. Aging and disease 2022;13:1005
  https://doi.org/10.14336/AD.2022.0117
 12. А. Ratnikova, М. Grudina, О. Dikur, Ya. Ashikhmin. Role of the gut microbiota in aging and maintenance of active longevity. Part 1. Vrach 2024;35:10
  https://doi.org/10.29296/25877305-2024-01-02
 13. María Juárez-Fernández, David Porras, María García-Mediavilla, Sara Román-Sagüillo, Javier González-Gallego, Esther Nistal, Sonia Sánchez-Campos. Aging, Gut Microbiota and Metabolic Diseases: Management through Physical Exercise and Nutritional Interventions. Nutrients 2020;13:16
  https://doi.org/10.3390/nu13010016
 14. Jillian L. Waters, Ruth E. Ley. The human gut bacteria Christensenellaceae are widespread, heritable, and associated with health. BMC Biol 2019;17
  https://doi.org/10.1186/s12915-019-0699-4
 15. Minhong Ren, He Li, Zhen Fu, Quanyang Li. Succession Analysis of Gut Microbiota Structure of Participants from Long-Lived Families in Hechi, Guangxi, China. Microorganisms 2021;9:2524
  https://doi.org/10.3390/microorganisms9122524
 16. Ruiling Xu, Yuxuan Zhang, Shurui Chen, Yaohui Zeng, Xuan Fu, Ti Chen, Shilin Luo, Xiaojie Zhang. The role of the probiotic Akkermansia muciniphila in brain functions: insights underpinning therapeutic potential. Critical Reviews in Microbiology 2023;49:151
  https://doi.org/10.1080/1040841X.2022.2044286
 17. Seenivasan Boopathi, R.M. Saravana Kumar, P. Snega Priya, B. Haridevamuthu, S.P. Ramya Ranjan Nayak, Laura Chulenbayeva, Kushugulova Almagul, Jesu Arockiaraj. Gut Enterobacteriaceae and uraemic toxins - Perpetrators for ageing. Experimental Gerontology 2023;173:112088
  https://doi.org/10.1016/j.exger.2023.112088
 18. M. Carla Piazzon, Fernando Naya-Català, Paula Simó-Mirabet, Amparo Picard-Sánchez, Francisco J. Roig, Josep A. Calduch-Giner, Ariadna Sitjà-Bobadilla, Jaume Pérez-Sánchez. Sex, Age, and Bacteria: How the Intestinal Microbiota Is Modulated in a Protandrous Hermaphrodite Fish. Front. Microbiol. 2019;10
  https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02512
 19. Tarini Shankar Ghosh, Fergus Shanahan, Paul W. O'Toole. The Gut-Brain Axis. 2019.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99971-7.00005-9
 20. Yanisa Ratanapokasatit, Wannada Laisuan, Teerapong Rattananukrom, Aisawan Petchlorlian, Iyarit Thaipisuttikul, Mongkhon Sompornrattanaphan. How Microbiomes Affect Skin Aging: The Updated Evidence and Current Perspectives. Life 2022;12:936
  https://doi.org/10.3390/life12070936
 21. Xu Zhao, Juanjuan Zhao, Dongmei Li, Han Yang, Chao Chen, Ming Qin, Zhenke Wen, Zhixu He, Lin Xu. Akkermansia muciniphila: A potential target and pending issues for oncotherapy. Pharmacological Research 2023;196:106916
  https://doi.org/10.1016/j.phrs.2023.106916
 22. Georgina Gómez Salas, Raquel Arriola Aguirre, Laura Vindas Meza, Adrián Pinto Tomás, Juan José Cordero Solís, Isabel Barrientos Calvo, Ana M. Pérez Carvajal. Diversidad dietética, estado antropométrico y perfil bioquímico de centenarios de la Península de Nicoya, Costa Rica, y su descendencia. Revista Española de Geriatría y Gerontología 2024;59:101513
  https://doi.org/10.1016/j.regg.2024.101513
 23. Yue‐Mei Hong, Dingka Song, Ning‐Ning Liu, Hui Wang. Development and treatment of colorectal cancer: Insights from multi‐kingdom microbiota. Aging and Cancer 2023;4:21
  https://doi.org/10.1002/aac2.12063
 24. Wilfrid Mazier, Katy Le Corf, Ccori Martinez, Héloïse Tudela, Déborah Kissi, Camille Kropp, Chrislain Coubard, Marion Soto, Frédéric Elustondo, Georges Rawadi, Sandrine P. Claus. A New Strain of Christensenella minuta as a Potential Biotherapy for Obesity and Associated Metabolic Diseases. Cells 2021;10:823
  https://doi.org/10.3390/cells10040823
 25. Sabrina Donati Zeppa, Deborah Agostini, Fabio Ferrini, Marco Gervasi, Elena Barbieri, Alessia Bartolacci, Giovanni Piccoli, Roberta Saltarelli, Piero Sestili, Vilberto Stocchi. Interventions on Gut Microbiota for Healthy Aging. Cells 2022;12:34
  https://doi.org/10.3390/cells12010034
 26. Nurit Katz-Agranov, Gisele Zandman-Goddard. The microbiome links between aging and lupus. Autoimmunity Reviews 2021;20:102765
  https://doi.org/10.1016/j.autrev.2021.102765
 27. Sergio Davinelli, Giovanni Scapagnini. Interactions between dietary polyphenols and aging gut microbiota: A review. BioFactors 2022;48:274
  https://doi.org/10.1002/biof.1785
 28. Lan Zhang, Jingge Wei, Xilei Liu, Dai Li, Xiaoqi Pang, Fanglian Chen, Hailong Cao, Ping Lei. Gut microbiota–astrocyte axis: new insights into age-related cognitive decline. 2025;20:990
  https://doi.org/10.4103/NRR.NRR-D-23-01776
 29. Xiaomin Liu, Xin Tong, Jie Zhu, Liu Tian, Zhuye Jie, Yuanqiang Zou, Xiaoqian Lin, Hewei Liang, Wenxi Li, Yanmei Ju, Youwen Qin, Leying Zou, Haorong Lu, Shida Zhu, Xin Jin, Xun Xu, Huanming Yang, Jian Wang, Yang Zong, Weibin Liu, Yong Hou, Huijue Jia, Tao Zhang. Metagenome-genome-wide association studies reveal human genetic impact on the oral microbiome. Cell Discov 2021;7
  https://doi.org/10.1038/s41421-021-00356-0
 30. Rui-Ding Li, Wen-Xuan Zheng, Qin-Ren Zhang, Yao Song, Yan-Ting Liao, Feng-Cui Shi, Xiao-Hui Wei, Fan Zhou, Xiao-Hua Zheng, Kai-Yan Tan, Quan-Yang Li. Longevity-Associated Core Gut Microbiota Mining and Effect of Mediated Probiotic Combinations on Aging Mice: Case Study of a Long-Lived Population in Guangxi, China. Nutrients 2023;15:1609
  https://doi.org/10.3390/nu15071609
 31. Senying Lai, Yan Yan, Yanni Pu, Shuchun Lin, Jian-Ge Qiu, Bing-Hua Jiang, Marisa Isabell Keller, Mingyu Wang, Peer Bork, Wei-Hua Chen, Yan Zheng, Xing-Ming Zhao. Enterotypes of the human gut mycobiome. Microbiome 2023;11
  https://doi.org/10.1186/s40168-023-01586-y
 32. Varsha D. Badal, Eleonora D. Vaccariello, Emily R. Murray, Kasey E. Yu, Rob Knight, Dilip V. Jeste, Tanya T. Nguyen. The Gut Microbiome, Aging, and Longevity: A Systematic Review. Nutrients 2020;12:3759
  https://doi.org/10.3390/nu12123759
 33. Shifu Pang, Xiaodong Chen, Zhilong Lu, Lili Meng, Yu Huang, Xiuqi Yu, Lianfei Huang, Pengpeng Ye, Xiaochun Chen, Jian Liang, Tao Peng, Weifei Luo, Shuai Wang. Longevity of centenarians is reflected by the gut microbiome with youth-associated signatures. Nat Aging 2023;3:436
  https://doi.org/10.1038/s43587-023-00389-y
 34. Adriana Florinela Cӑtoi, Andreea Corina, Niki Katsiki, Dan Cristian Vodnar, Andra Diana Andreicuț, Anca Pantea Stoian, Manfredi Rizzo, Pablo Pérez-Martínez. Gut microbiota and aging-A focus on centenarians. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 2020;1866:165765
  https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2020.165765
 35. Erica N. DeJong, Michael G. Surette, Dawn M.E. Bowdish. The Gut Microbiota and Unhealthy Aging: Disentangling Cause from Consequence. Cell Host & Microbe 2020;28:180
  https://doi.org/10.1016/j.chom.2020.07.013
 36. Alejandro Borrego-Ruiz, Juan J. Borrego. Influence of human gut microbiome on the healthy and the neurodegenerative aging. Experimental Gerontology 2024;194:112497
  https://doi.org/10.1016/j.exger.2024.112497
 37. Jingjing Wang, Jinlong Qie, Danrong Zhu, Xuemei Zhang, Qingqing Zhang, Yuyu Xu, Yipeng Wang, Kai Mi, Yang Pei, Yang Liu, Guozhong Ji, Xingyin Liu. The landscape in the gut microbiome of long-lived families reveals new insights on longevity and aging – relevant neural and immune function. Gut Microbes 2022;14
  https://doi.org/10.1080/19490976.2022.2107288
 38. Xu Ai, Yu Liu, Jinrong Shi, Xiongwei Xie, Linzi Li, Rui Duan, Yongling Lv, Kai Xiong, Yuanxin Miao, Yonglian Zhang. Structural characteristics of gut microbiota in longevity from Changshou town, Hubei, China. Appl Microbiol Biotechnol 2024;108
  https://doi.org/10.1007/s00253-024-13140-3
 39. Shujie Chen, Luyi Chen, Yadong Qi, Jilei Xu, Qiwei Ge, Yuedan Fan, Du Chen, Yawen Zhang, Lan Wang, Tongyao Hou, Xiaohang Yang, Yongmei Xi, Jianmin Si, Lijun Kang, Liangjing Wang. Bifidobacterium adolescentis regulates catalase activity and host metabolism and improves healthspan and lifespan in multiple species. Nat Aging 2021;1:991
  https://doi.org/10.1038/s43587-021-00129-0
 40. Lu Dai, Leon Schurgers, Paul G. Shiels, Peter Stenvinkel. A biomimetic natural sciences approach to understanding the mechanisms of ageing in burden of lifestyle diseases. 2021;135:1251
  https://doi.org/10.1042/CS20201452
 41. Xiang Li, Zewen Li, Yan He, Pan Li, Hongwei Zhou, Nianyi Zeng. Regional distribution of Christensenellaceae and its associations with metabolic syndrome based on a population-level analysis. 2020;8:e9591
  https://doi.org/10.7717/peerj.9591
 42. Aaron Lerner, Mark F. McCarty. The Aging Bowel Dysfunction and Elderly Vulnerability towards COVID-19 Infection. Life 2021;11:97
  https://doi.org/10.3390/life11020097
 43. Carrie Helen Stevenson Ruxton, Chiyuki Kajita, Paola Rocca, Bruno Pot. Microbiota and probiotics: chances and challenges – a symposium report. Gut. Microb. 2023;4
  https://doi.org/10.1017/gmb.2023.4
 44. Vanessa Palmas, Silvia Pisanu, Veronica Madau, Emanuela Casula, Andrea Deledda, Roberto Cusano, Paolo Uva, Andrea Loviselli, Fernanda Velluzzi, Aldo Manzin. Gut Microbiota Markers and Dietary Habits Associated with Extreme Longevity in Healthy Sardinian Centenarians. Nutrients 2022;14:2436
  https://doi.org/10.3390/nu14122436
 45. Alexander Vaiserman, Mariana Romanenko, Liubov Piven, Vladislav Moseiko, Oleh Lushchak, Nadiia Kryzhanovska, Vitaly Guryanov, Alexander Koliada. Differences in the gut Firmicutes to Bacteroidetes ratio across age groups in healthy Ukrainian population. BMC Microbiol 2020;20
  https://doi.org/10.1186/s12866-020-01903-7
 46. Chaiyavat Chaiyasut, Bhagavathi Sundaram Sivamaruthi, Subramanian Thangaleela, Natarajan Sisubalan, Muruganantham Bharathi, Suchanat Khongtan, Periyanaina Kesika, Sasithorn Sirilun, Thiwanya Choeisoongnern, Sartjin Peerajan, Pranom Fukngoen, Phakkharawat Sittiprapaporn, Wandee Rungseevijitprapa. Influence of Lactobacillus rhamnosus Supplementation on the Glycaemic Index, Lipid Profile, and Microbiome of Healthy Elderly Subjects: A Preliminary Randomized Clinical Trial. Foods 2024;13:1293
  https://doi.org/10.3390/foods13091293
 47. Eugene Rosenberg. Microbiomes. 2024.
  https://doi.org/10.1007/978-3-030-65317-0_3
 48. Yuheng Luo, Cong Lan, Hua Li, Qingyuan Ouyang, Fanli Kong, Aimin Wu, Zhihua Ren, Gang Tian, Jingyi Cai, Bing Yu, Jun He, André-Denis G. Wright. Rational consideration of Akkermansia muciniphila targeting intestinal health: advantages and challenges. npj Biofilms Microbiomes 2022;8
  https://doi.org/10.1038/s41522-022-00338-4
 49. Jessie S. Clark, Bradley S. Simpson, Karen J. Murphy. The role of a Mediterranean diet and physical activity in decreasing age-related inflammation through modulation of the gut microbiota composition. Br J Nutr 2022;128:1299
  https://doi.org/10.1017/S0007114521003251
 50. Marcus Boehme, Katherine Elizabeth Guzzetta, Caroline Wasén, Laura Michelle Cox. The gut microbiota is an emerging target for improving brain health during ageing. Gut. Microb. 2023;4
  https://doi.org/10.1017/gmb.2022.11
 51. Souliphone Sivixay, Gaowa Bai, Takeshi Tsuruta, Naoki Nishino. Cecum microbiota in rats fed soy, milk, meat, fish, and egg proteins with prebiotic oligosaccharides. 2021;7:1
  https://doi.org/10.3934/microbiol.2021001
 52. Leilei Yu, Jiani Pan, Min Guo, Hui Duan, Hao Zhang, Arjan Narbad, Qixiao Zhai, Fengwei Tian, Wei Chen. Gut microbiota and anti-aging: Focusing on spermidine. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2023:1
  https://doi.org/10.1080/10408398.2023.2224867
 53. Gangding Huang, Yanning Mao, Weiwei Zhang, Qi Luo, Rong Xie, Dongmei Huang, Yumei Liang. Explore the changes of intestinal flora in patients with coronavirus disease 2019 based on bioinformatics. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2023;13
  https://doi.org/10.3389/fcimb.2023.1265028
 54. Jane Foster, Gerard Clarke. Microbiota Brain Axis. 2023.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814800-6.00009-1
 55. Samaneh Farsijani, Jane A Cauley, Shyamal D Peddada, Lisa Langsetmo, James M Shikany, Eric S Orwoll, Kristine E Ensrud, Peggy M Cawthon, Anne B Newman. Relation Between Dietary Protein Intake and Gut Microbiome Composition in Community-Dwelling Older Men: Findings from the Osteoporotic Fractures in Men Study (MrOS). The Journal of Nutrition 2022;152:2877
  https://doi.org/10.1093/jn/nxac231
 56. Tomasz Wilmanski, Christian Diener, Noa Rappaport, Sushmita Patwardhan, Jack Wiedrick, Jodi Lapidus, John C. Earls, Anat Zimmer, Gustavo Glusman, Max Robinson, James T. Yurkovich, Deborah M. Kado, Jane A. Cauley, Joseph Zmuda, Nancy E. Lane, Andrew T. Magis, Jennifer C. Lovejoy, Leroy Hood, Sean M. Gibbons, Eric S. Orwoll, Nathan D. Price. Gut microbiome pattern reflects healthy ageing and predicts survival in humans. Nat Metab 2021;3:274
  https://doi.org/10.1038/s42255-021-00348-0
 57. Jessica Conway, Niharika A Duggal. Ageing of the gut microbiome: Potential influences on immune senescence and inflammageing. Ageing Research Reviews 2021;68:101323
  https://doi.org/10.1016/j.arr.2021.101323
 58. Tarini Shankar Ghosh, Fergus Shanahan, Paul W. O’Toole. The gut microbiome as a modulator of healthy ageing. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2022;19:565
  https://doi.org/10.1038/s41575-022-00605-x
 59. Han Xu, Ouyang Li, Dayoung Kim, Fan Yang, Zhijun Bao. Age-Related Gut Microbiota Transplantation Disrupts Myocardial Energy Homeostasis and Induces Oxidative Damage. The Journal of Nutrition 2024;154:1189
  https://doi.org/10.1016/j.tjnut.2024.02.011
 60. Hongfang Wang, Wenfeng Chen, Li Lei, Wei Zhang, Zhenguo Liu, Ying Wang, Baohua Xu, Knut Rudi. Queen bee gut microbiota extends honeybee lifespan by inhibiting insulin signaling. Appl Environ Microbiol 2024;90
  https://doi.org/10.1128/aem.01799-23
 61. Yuji Naito, Tomohisa Takagi, Ryo Inoue, Saori Kashiwagi, Katsura Mizushima, Saeko Tsuchiya, Yoshito Itoh, Kayo Okuda, Yoshimasa Tsujimoto, Atsuo Adachi, Naoki Maruyama, Yohei Oda, Satoaki Matoba. Gut microbiota differences in elderly subjects between rural city Kyotango and urban city Kyoto: an age-gender-matched study. J. Clin. Biochem. Nutr. 2019;65:125
  https://doi.org/10.3164/jcbn.19-26
 62. Johanna Maukonen, Arthur C. Ouwehand. Comprehensive Gut Microbiota. 2019.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819265-8.00060-7
 63. Eva Untersmayr, Annette Brandt, Larissa Koidl, Ina Bergheim. The Intestinal Barrier Dysfunction as Driving Factor of Inflammaging. Nutrients 2022;14:949
  https://doi.org/10.3390/nu14050949
 64. Daria A. Kashtanova, Nataliya S. Klimenko, Irina D. Strazhesko, Elizaveta V. Starikova, Oksana E. Glushchenko, Denis A. Gudkov, Olga N. Tkacheva. A Cross-Sectional Study of the Gut Microbiota Composition in Moscow Long-Livers. Microorganisms 2020;8:1162
  https://doi.org/10.3390/microorganisms8081162
 65. Congyong Li, Zhe Luan, Yiming Zhao, Jun Chen, Yanan Yang, Cong Wang, Yujia Jing, Shirui Qi, Zhuanyu Li, Hao Guo, Wenyi Xu, Bowen Zhao, Chongming Wu, Shufang Wang, Yunsheng Yang, Gang Sun. Deep insights into the gut microbial community of extreme longevity in south Chinese centenarians by ultra-deep metagenomics and large-scale culturomics. npj Biofilms Microbiomes 2022;8
  https://doi.org/10.1038/s41522-022-00282-3
 66. Hiroto MORITA, Mutsuki ICHISHIMA, Ipputa TADA, Hirotsugu SHIROMA, Makoto MIYAGI, Teppei NAKAMURA, Hiroshi TANAKA, Shinya IKEMATSU. Gut microbial composition of elderly women born in the Japanese longevity village Ogimi. 2021;40:75
  https://doi.org/10.12938/bmfh.2019-055
 67. Johanna Reinold, Farnoush Farahpour, Christian Fehring, Sebastian Dolff, Margarethe Konik, Johannes Korth, Lukas van Baal, Daniel Hoffmann, Jan Buer, Oliver Witzke, Astrid M. Westendorf, Jan Kehrmann. A Pro-Inflammatory Gut Microbiome Characterizes SARS-CoV-2 Infected Patients and a Reduction in the Connectivity of an Anti-Inflammatory Bacterial Network Associates With Severe COVID-19. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2021;11
  https://doi.org/10.3389/fcimb.2021.747816
 68. Qinren Zhang, Ning Meng, Yu Liu, Haiyan Zhao, Zhengtao Zhao, Dan Hao, Ruiding Li, Kunchen Han, He Li, Jinke Ma, Xiaohan Yu, Zhongquan Qi, Quanyang Li. Protection effect of gut microbiota composition and acetate absorption against hypertension-induced damages on the longevity population in Guangxi, China. Front. Nutr. 2023;9
  https://doi.org/10.3389/fnut.2022.1070223
 69. Epp Sepp, Imbi Smidt, Tiiu Rööp, Jelena Štšepetova, Siiri Kõljalg, Marika Mikelsaar, Indrek Soidla, Mare Ainsaar, Helgi Kolk, Mirjam Vallas, Madis Jaagura, Reet Mändar. Comparative Analysis of Gut Microbiota in Centenarians and Young People: Impact of Eating Habits and Childhood Living Environment. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2022;12
  https://doi.org/10.3389/fcimb.2022.851404
 70. Dan He, Li Liu, Zhen Zhang, Xuena Yang, Yumeng Jia, Yan Wen, Shiqiang Cheng, Peilin Meng, Chun’e Li, Huijie Zhang, Chuyu Pan, Feng Zhang. Association between gut microbiota and longevity: a genetic correlation and mendelian randomization study. BMC Microbiol 2022;22
  https://doi.org/10.1186/s12866-022-02703-x
 71. Lei Wu, Xinqiang Xie, Ying Li, Tingting Liang, Haojie Zhong, Lingshuang Yang, Yu Xi, Jumei Zhang, Yu Ding, Qingping Wu. Gut microbiota as an antioxidant system in centenarians associated with high antioxidant activities of gut-resident Lactobacillus. npj Biofilms Microbiomes 2022;8
  https://doi.org/10.1038/s41522-022-00366-0
 72. Jacqueline Lena Boyajian, Merry Ghebretatios, Sabrina Schaly, Paromita Islam, Satya Prakash. Microbiome and Human Aging: Probiotic and Prebiotic Potentials in Longevity, Skin Health and Cellular Senescence. Nutrients 2021;13:4550
  https://doi.org/10.3390/nu13124550
 73. Shih-Wei Lin, You-Shan Tsai, Yen-Lien Chen, Ming-Fu Wang, Chin-Chu Chen, Wen-Hsin Lin, Tony J. Fang. Lactobacillus plantarum GKM3 Promotes Longevity, Memory Retention, and Reduces Brain Oxidation Stress in SAMP8 Mice. Nutrients 2021;13:2860
  https://doi.org/10.3390/nu13082860
 74. Xiaomeng You, Ushashi C. Dadwal, Marc E. Lenburg, Melissa A. Kacena, Julia F. Charles, John F. Rawls. Murine Gut Microbiome Meta-analysis Reveals Alterations in Carbohydrate Metabolism in Response to Aging. mSystems 2022;7
  https://doi.org/10.1128/msystems.01248-21
 75. Dorrain Yanwen Low, Sophia Hejndorf, Rachel Thomas Tharmabalan, Sibrandes Poppema, Sven Pettersson. Regional Diets Targeting Gut Microbial Dynamics to Support Prolonged Healthspan. Front. Microbiol. 2021;12
  https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.659465
 76. Roberto Catanzaro, Morena Sciuto, Nima Fattahi, Atoosa Saidpour, Francesco Marotta. Gut Microbiota in Aging and Chronic Diseases. 2021.
  https://doi.org/10.1007/978-3-031-14023-5_15
 77. Chuanmin Qiao, Maozhang He, Shumei Wang, Xinjie Jiang, Feng Wang, Xinjian Li, Shuyi Tan, Zhe Chao, Wenshui Xin, Shuai Gao, Jingli Yuan, Qiang Li, Zichun Xu, Xinli Zheng, Jianguo Zhao, Guangliang Liu. Multi-omics analysis reveals substantial linkages between the oral-gut microbiomes and inflamm-aging molecules in elderly pigs. Front. Microbiol. 2023;14
  https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1250891
 78. Beatrix Paton, Manuel Suarez, Pol Herrero, Núria Canela. Glycosylation Biomarkers Associated with Age-Related Diseases and Current Methods for Glycan Analysis. IJMS 2021;22:5788
  https://doi.org/10.3390/ijms22115788
 79. Matthew D. Watson, Brett L. Cross, Gregory J. Grosicki. Evidence for the Contribution of Gut Microbiota to Age-Related Anabolic Resistance. Nutrients 2021;13:706
  https://doi.org/10.3390/nu13020706
 80. Teng Ma, Caiqing Yao, Xin Shen, Hao Jin, Zhuang Guo, Qixiao Zhai, Lai Yu-Kwok, Heping Zhang, Zhihong Sun. The diversity and composition of the human gut lactic acid bacteria and bifidobacterial microbiota vary depending on age. Appl Microbiol Biotechnol 2021;105:8427
  https://doi.org/10.1007/s00253-021-11625-z