JMB

Cited by CrossRef (10)

 1. Miray Tonk, James J. Valdés, Alejandro Cabezas-Cruz, Andreas Vilcinskas. Potent Activity of Hybrid Arthropod Antimicrobial Peptides Linked by Glycine Spacers. IJMS 2021;22:8919
  https://doi.org/10.3390/ijms22168919
 2. YuHao You, HongYu Liu, YouZhuo Zhu, Heng Zheng. Rational design of stapled antimicrobial peptides. Amino Acids 2023;55:421
  https://doi.org/10.1007/s00726-023-03245-w
 3. Zhicheng Wang, Jue Xu, Xiaoqun Zeng, Qiwei Du, Hangzhen Lan, Jianming Zhang, Daodong Pan, Maolin Tu. Recent Advances on Antimicrobial Peptides from Milk: Molecular Properties, Mechanisms, and Applications. J. Agric. Food Chem. 2024;72:80
  https://doi.org/10.1021/acs.jafc.3c07217
 4. Ya’u Sabo Ajingi, Nujarin Jongruja. Antimicrobial Peptide Engineering: Rational Design, Synthesis, and Synergistic Effect. Russ J Bioorg Chem 2020;46:463
  https://doi.org/10.1134/S1068162020040044
 5. Dalal Asker, Tarek S. Awad, Teruhiko Beppu, Kenji Ueda. Microbial Carotenoids. 2020.
  https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8742-9_10
 6. Minseon Kim, Jinyoung Son, Yongae Kim. Structural and Mechanismic Studies of Lactophoricin Analog, Novel Antibacterial Peptide. IJMS 2021;22:3734
  https://doi.org/10.3390/ijms22073734
 7. Yuan Ying, Hui Wang, Xinping Xi, Chengbang Ma, Yue Liu, Mei Zhou, Qiang Du, James F. Burrows, Minjie Wei, Tianbao Chen, Lei Wang. Design of N-Terminal Derivatives from a Novel Dermaseptin Exhibiting Broad-Spectrum Antimicrobial Activity against Isolates from Cystic Fibrosis Patients. Biomolecules 2019;9:646
  https://doi.org/10.3390/biom9110646
 8. Ji-Ho Jeong, Minseon Kim, Yongae Kim. NMR structural studies and mechanism of action of Lactophoricin analogs as antimicrobial peptides. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes 2021;1863:183469
  https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2020.183469
 9. Yinfeng Lyu, Chengyi Yang, Tingting Chen, Lu Shang, Yang Yang, Jiawei Li, Anshan Shan, Wensheng Xiang, Baojing Cheng, Licong Zhang. Characterization of an antibacterial dodecapeptide from pig as a potential food preservative and its antibacterial mechanism. Food Funct. 2020;11:4090
  https://doi.org/10.1039/D0FO00380H
 10. Daixu Wei, Xuwei Zhang. Biosynthesis, bioactivity, biotoxicity and applications of antimicrobial peptides for human health. Biosafety and Health 2022;4:118
  https://doi.org/10.1016/j.bsheal.2022.02.003