JMB

Cited by CrossRef (2)

  1. Jianjun Hu, Quanguo Zhang, Duu-Jong Lee, Huu Hao Ngo. Feasible use of microbial fuel cells for pollution treatment. Renewable Energy 2018;129:824
    https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.02.001
  2. Qi Feng, Longjun Xu, Chenglun Liu, Hailong Wang, Zao Jiang, Zhouhua Xie, Yanling Liu, Zhengxin Yang, Yongjun Qin. Treatment of shale gas fracturing wastewater using microbial fuel cells: Mixture of aging landfill leachate and traditional aerobic sludge as catholyte. Journal of Cleaner Production 2020;269:121776
    https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121776