JMB

Cited by CrossRef (12)

 1. Yu-hao Teng, Jie-pin Li, Shen-lin Liu, Xi Zou, Liang-hua Fang, Jin-yong Zhou, Jian Wu, Song-yang Xi, Yan Chen, Ying-ying Zhang, Song Xu, Rui-ping Wang. Autophagy Protects from Raddeanin A-Induced Apoptosis in SGC-7901 Human Gastric Cancer Cells. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016;2016:1
  https://doi.org/10.1155/2016/9406758
 2. Tianqiao Yong, Shaodan Chen, Yizhen Xie, Diling Chen, Jiyan Su, Ou Shuai, Chunwei Jiao, Dan Zuo. Cordycepin, a Characteristic Bioactive Constituent in Cordyceps militaris, Ameliorates Hyperuricemia through URAT1 in Hyperuricemic Mice. Front. Microbiol. 2018;9
  https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00058
 3. Chuqing Cao, Shuting Yang, Zhiguang Zhou. The potential application of Cordyceps in metabolic‐related disorders . Phytotherapy Research 2020;34:295
  https://doi.org/10.1002/ptr.6536
 4. Yiming Bi, Han Li, Dazhuang Yi, Yang Bai, Sheng Zhong, Qiaochu Liu, Yong Chen, Gang Zhao. β-catenin contributes to cordycepin-induced MGMT inhibition and reduction of temozolomide resistance in glioma cells by increasing intracellular reactive oxygen species. Cancer Letters 2018;435:66
  https://doi.org/10.1016/j.canlet.2018.07.040
 5. Sung Ok Kim, Hee-Jae Cha, Cheol Park, Hyesook Lee, Su Hyun Hong, Soon-Jeong Jeong, Shin-Hyung Park, Gi-Young Kim, Sun-Hee Leem, Cheng-Yun Jin, Eun-Joo Hwang, Yung Hyun Choi. Cordycepin induces apoptosis in human bladder cancer T24 cells through ROS-dependent inhibition of the PI3K/Akt signaling pathway. BST 2019;13:324
  https://doi.org/10.5582/bst.2019.01214
 6. Md. Asaduzzaman Khan, Mousumi Tania. Cordycepin in Anticancer Research: Molecular Mechanism of Therapeutic Effects. CMC 2020;27:983
  https://doi.org/10.2174/0929867325666181001105749
 7. Ying Gao, Dan-Lei Chen, Mi Zhou, Zhou-san Zheng, Mei-Fang He, Sheng Huang, Xiao-Zhong Liao, Jia-Xing Zhang. Cordycepin enhances the chemosensitivity of esophageal cancer cells to cisplatin by inducing the activation of AMPK and suppressing the AKT signaling pathway. Cell Death Dis 2020;11
  https://doi.org/10.1038/s41419-020-03079-4
 8. Loknath Deshmukh, Rajendra Singh, Sardul Singh Sandhu. Antioxidants - Benefits, Sources, Mechanisms of Action. 2020.
  https://doi.org/10.5772/intechopen.99405
 9. Masar Radhi, Sadaf Ashraf, Steven Lawrence, Asta Arendt Tranholm, Peter Arthur David Wellham, Abdul Hafeez, Ammar Sabah Khamis, Robert Thomas, Daniel McWilliams, Cornelia Huiberdina de Moor. A Systematic Review of the Biological Effects of Cordycepin. Molecules 2021;26:5886
  https://doi.org/10.3390/molecules26195886
 10. Weitao Qiu, Jing Wu, Jae-Hoon Choi, Hirofumi Hirai, Hiroshi Nishida, Hirokazu Kawagishi. Cytotoxic compounds against cancer cells from Bombyx mori inoculated with Cordyceps militaris . 2017;81:1224
  https://doi.org/10.1080/09168451.2017.1289075
 11. So Yoon, Soo Park, Yoon Park. The Anticancer Properties of Cordycepin and Their Underlying Mechanisms. IJMS 2018;19:3027
  https://doi.org/10.3390/ijms19103027
 12. Yiming Bi, Han Li, Dazhuang Yi, Yuxue Sun, Yang Bai, Sheng Zhong, Yang Song, Gang Zhao, Yong Chen. Cordycepin Augments the Chemosensitivity of Human Glioma Cells to Temozolomide by Activating AMPK and Inhibiting the AKT Signaling Pathway. Mol. Pharmaceutics 2018;15:4912
  https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.8b00551